Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

skakanka
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek

September 09 2017

skakanka

September 05 2017

skakanka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafischikella fischikella

September 03 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

October 19 2017

skakanka
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek

September 09 2017

skakanka

September 05 2017

skakanka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafischikella fischikella

October 19 2017

skakanka
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek

September 09 2017

skakanka

October 19 2017

skakanka
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl